Calendari festius any 2017

S’ha publicat al B.O.E. la relació de festius d’àmbit nacional i autonòmic per a l’any 2017

calendari-festius-2017

Ajuntament de Barcelona. Subvenció del 50% de l’IBI

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa les subvencions del 50% del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a persones amb pocs ingressos que siguin propietàries o llogateres d’un habitatge, en el cas que se’ls repercuteixi la quota en els rebuts del lloguer. Es preveu que unes 20.000 famílies es puguin beneficiar d’aquesta mesura, bàsicament unitats familiars amb un o més perceptors de pensions no contributives, subsidis d’atur, Renda Activa d’Inserció, Pirmi o que hagin esgotat totes les prestacions.

L’ajut pot sol·licitar-se fins al proper 4 de novembre a través de la pàgina web www.barcelona.cat/ajutsIBI o bé presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC’s) demanant cita prèvia (trucant al 010 o al telèfon del civisme 900 226 226). A més d’omplir la sol·licitud, calaportar tota la documentació corresponent.

Els llogaters d’un habitatge del Patronat Municipal de l’Habitatge poden presentar un certificat acreditatiu del contracte de lloguer i de la repercussió de l’IBI, amb indicació dels imports satisfets per aquest concepte. Per tal de facilitar l’obtenció d’aquest certificat, el llogater pot accedir a l’àrea d’usuaris del nostre web www.pmhb.cat , per descarregar aquest document directament. Si ho prefereix, també pot recollir el certificat a l’ Oficina d’Atenció al Clien del Patronat (Cr. Dr. Aiguader, 36).

La subvenció és del 50% i fins a un màxim de 175 €. Per obtenir l’ajut s’han de complir els requisits d’ingressos que es mostren a la taula següent:

MEMBRES UNITAT FAMILIAR INGRESSOS BRUTS (€/any) unitat familiar
1 Fins a 9.561,31
2 Fins a 11.951,63 €
3 Fins a 14.939,54 €
4 Fins a 18.674,42 €
5 o més Fins a 23.343,03 €
Un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33% S’aplica el tram immediatament superior al que està previst en aquesta taula

Un cop finalitzat el termini per presentar la sol·licitud es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de l’Ajuntament el llistat de persones amb l’ajut atorgat o les esmenes que s’hagin de realitzar.

Podeu obtenir més informació a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà més propera i a través de la pàgina web www.barcelona.cat/ajutsIBI , on trobareu resposta a tots els dubtes que es puguin tenir.

 

Col·laborant amb OXFAM Intermón

Cleries Administració de Finques ha decidit donar suport a OXFAM Intermón al desenvolupament de Pimes mitjançant el programa Transforma.
Considerem que és una obligació d’aquesta organització el donar suport i ajudar als més necessitats en allò que puguem col·laborar segons els recursos de què disposem.
Agraïm a aquesta ONG els esforços que fan diàriament en favor dels més necessitats, tot i el risc per a la integritat personal dels seus components.

oxfam-intermon-programa-transforma

I.P.C. 08-2016

Adjuntem gràfica amb I.P.C. del mes d’agost  -0,1 %

ipc-08-2016

 

Nota informativa habitatges ús turístic

Adjuntem notes informatives en català i castellà sobre els habitatges d’ús turístic definició, condicions, obligacions legalització i sancions.

Recomanació Mossos d’Esquadra

Seguretat en el nostre habitatge durant les nostres vacances

Domicili-segur-CAT

I.P.C. 06-2016

Adjuntem gràfica amb I.P.C. del mes de juny -0,8 %

IPC 06-2016

I.P.C. 05-2016

Adjuntem gràfica I.P.C. dels dos últims anys

IPC 05-2016.png

Revisions I.T.P. contractes lloguer

e-tributsL’agencia tributaria de Catalunya està lliurant requeriments a llogaters per comprovar la liquidació del impost de transmissions patrimonials del seu contracte de lloguer.

Les revisions s’estan fent als contractes signats amb posterioritat al any 2012 mitjançant les dades obtingudes de les fiances depositades en el Institut Català del Sol.

L’impost es te que liquidar amb el model 600 de la ATC, i en els lloguers d’arrendaments de habitatges com a mínim es te que liquidar el import de 3 anualitats, mínim establert per la LAU.

Bonificación en el importe del I.B.I.

ibiCon efecto desde 1 de enero de 2016 los ayuntamientos podrán bonificar el recibo del IBI hasta un porcentaje máximo del 20%.

Esta bonificación estará condicionada a la acreditación delante de los ayuntamientos del certificado energético del inmueble.

Se establece una tabla de bonificaciones en relación a la calificación energética del inmueble.

  • Calificación A hasta un máximo del 20 %
  • Calificación B hasta un máximo del 16 %
  • Calificación C hasta un máximo del 12 %
  • Calificación D hasta un máximo del  8 %
  • Calificación E hasta un máximo del  4 %
  • Calificación F, G o que no tengan certificado energético no podrán beneficiarse de bonificación alguna.